Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Zadaniem KSOW będzie skupianie wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym instytucji i organizacji pozarządowych oraz struktur administracji rządowej i samorządowej. W Polsce będą to struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym) oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Strukturę KSOW w nowym okresie programowania tworzą: jednostka centralna, jednostki regionalne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW.

Funkcję jednostki centralnej KSOW pełni Instytucja Zarządzająca, czyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zgodnie z przepisami krajowymi upoważnił Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA w drodze rozporządzenia do wykonywania zadań tej jednostki.

Jednostki regionalne umiejscowione są w samorządach województw.

Ponadto, w działania sieci zaangażowane będą, oprócz instytucji zarządzającej i wymienionych wyżej podmiotów, również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, partnerzy spoza administracji rządowej i samorządowej, a także podmioty, którym samorządy powierzą wykonywanie zadań jednostek regionalnych.

Zgodnie z art. 66 ust. 1, lit. c rozporządzenia 1305/2013, za zapewnienie reklamy i promocji programu odpowiada MRiRW jako IZ, która przygotowuje Strategię Komunikacji PROW 2014-2020, zgodnie z przepisami rozporządzenia 808/2014 i przedkłada ją Komitetowi Monitorującemu PROW 2014-2020.

Komórką organizacyjną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialną za koordynację wykonywania zadań IZ oraz wykonywanie zadań IZ jest Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast za KSOW, w tym za opracowanie oraz wdrożenie, we współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań informacyjnych i promocyjnych Strategii komunikacji PROW 2014-2020, odpowiedzialne jest Biuro Pomocy Technicznej. Biuro odpowiada za zapewnienie spójności planów operacyjnych i harmonogramów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PROW 2014-2020 oraz monitorowanie ich realizacji.

Międzynarodowy wymiar KSOW zapewnia przede wszystkim współpraca z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich (ESOW).

W ramach KSOW prowadzona będzie współpraca z sieciami państw członkowskich działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednocześnie utrzymywane będą kontakty z władzami i organizacjami o znaczeniu międzynarodowym, zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich oraz wykazującymi szczególne zainteresowanie działaniami KSOW, przede wszystkim w celu ułatwienia wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

W latach 2014-2020, KSOW wspierać będzie wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) na różnych etapach jego realizacji. Podstawą wdrażania KSOW będzie plan działania na lata 2014-2020. Wykonywany on  będzie przez dwuletnie plany operacyjne.

W ramach KSOW utworzona zostanie również Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Ponadto w okresie programowania na lata 2014-2020 KSOW obejmuje również działania informacyjno-promocyjne ujęte w Planie Komunikacyjnym.

W ramach KSOW realizowane będą również przedsięwzięcia i aktywności  inicjowane przez podmioty działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, działające na wsi , które interesują się zmianami zachodzącymi we Wspólnej Polityce Rolnej. Sieć  umożliwi im wymianę informacji, wiedzy  i doświadczeń w tym zakresie. Dodatkowo w ramach KSOW podmioty te będą mogły nawiązać współpracę i wymienić się wiedzą i doświadczeniami z partnerami z innych państw członkowskich UE oraz z podmiotami zainteresowanymi taką wymianą z państw trzecich.  

KSOW przyczyni się również do pozyskiwania i upowszechniania, w oparciu o potencjał i efekty pracy SIR, informacji o innowacyjnych rozwiązaniach i dobrych praktykach w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym. W okresie 2014-2020 wykorzystane zostanie szereg narzędzi i mechanizmów w celu skutecznego angażowania partnerów i interesariuszy w funkcjonowanie sieci, tak aby wszyscy aktywnie uczestniczyli w jej działaniach i w konsekwencji posiadali realny wpływ na przemiany zachodzące na obszarach wiejskich.

Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009