Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

śląskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

11.10.2017

                                      INFORMACJE OGÓLNE

1. Wniosek o refundację w ramach w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej zwanym wnioskiem o refundację kosztów) sporządzany jest na formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udostępnionym na jego stronie www.minrol.gov.pl oraz na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich www.ksow.gov.pl.

2. Przed wypełnieniem wniosku o refundację i załączników należy zapoznać się z treścią Instrukcji wypełniania wniosku o refundację kosztów w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej zwaną instrukcją).

3. Formularz wniosku o refundację Partner KSOW wypełnia w przypadku, gdy:

- występuje o refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację operacji,

- dokonuje korekty wniosku o refundację kosztów.

4. Wszystkie pola we wniosku o refundacje należy wypełnić. Nie należy pozostawiać pól pustych. W przypadku pól nieobowiązkowych należy wstawić „nie dotyczy".

5. Pola wypełnione kolorem szarym we wniosku o refundację wypełnia jednostka upoważniona do zawarcia umowy z partnerem KSOW. Pole „zatwierdzono do refundacji” – wypełnia jednostka upoważniona do udzielenia refundacji poniesionych kosztów Partnerowi KSOW.

6. Pole „data wystawienia” – wypełnia Partner KSOW wskazując na datę sporządzenia wniosku o refundację.

7. Dane finansowe, znajdujące się we wniosku o refundację, powinny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Przed złożeniem wniosku o refundację należy upewnić się, czy wypełnione zostały wszystkie wymagane pola oraz czy zostały podpisane, wypełnione i dołączone wszystkie wymagane załączniki i dokumenty.

9. Oryginał wniosku o refundację kosztów wraz z dwoma kompletami wymaganych załączników, w wersji papierowej i elektronicznej w formacie edytowalnym zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu, składa się osobiście w siedzibie jednostki upoważnionej do zawarcia umowy albo wysyła przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250), w terminie wskazanym w umowie na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

10. Datą złożenia wniosku o refundację kosztów wraz z załącznikami jest data złożenia osobiście w siedzibie jednostki upoważnionej do zawarcia umowy lub data nadania za pomocą przesyłki rejestrowanej.

11. Dokumenty powinny być ułożone w kolejności, zgodnie z wykazem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienia kosztów kwalifikowanych. Pod każdym dokumentem finansowym powinien być zamieszczony jego dowód zapłaty.

12. Partner KSOW powinien posiadać w swej siedzibie egzemplarz złożonego wniosku o refundację. Pełna dokumentacja ze zrealizowanej operacji powinna być przechowywana w siedzibie Partnera KSOW w terminie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z tytułu tej operacji.

13. W przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku o refundację w terminie, należy bezzwłocznie poinformować jednostkę upoważnioną do zawarcia umowy o zaistniałym fakcie.

 

Dokumenty do pobrania:

 - Instrukcja wypełniania wniosku o refundację

 - Wniosek o refundację kosztów

Zał. nr 4 do wniosku


Portale regionalne
mapa

Sonda

Czy jesteś zainteresowany współpracą z SR KSOW Województwa Śląskiego?


     


 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009