Wojewódzka Grupa Robocza ds KSOW

Wojewódzka Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jako organ pomocniczy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie funkcjonowania KSOW została powołana na podstawie art. 57  ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do zadań Wojewódzkiej Grupy Roboczej należy:

- opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie województwa,

- opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian,na poziomie województwa,

- zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.

W skład Wojewódzkiej Grupy Roboczej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wchodzą instytucje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Skład Wojewódzkiej Grupy Roboczej jako organu opiniodawczo-doradczego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Śląskim - pobierz 

Regulamin prac Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Śląskim (PROW 2014-2020) -  pobierz