LEADER

LEADER – to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat! Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W tej metodzie społeczność lokalna to najważniejszy podmiot tego procesu.

Nazwa pochodzi z języka francuskiego:

          Liaison               powiązania

          Entre                    pomiędzy

          Actions               działaniami

   de  Development     na rzecz rozwoju

   de l’Econiomie        gospodarczego

           Rurale                obszarów wiejskich

 

Podstawowe cechy metody LEADER:

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

5) innowacyjność (w skali lokalnej),

6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

LEADER, to rozwój lokalny kierowany przez społeczność wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jest jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poddziałania:

19.1. Wsparcie przygotowawcze.

19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania;

19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji;

W Polsce jest 324 lokalnych grup działania, których lokalne strategie rozwoju zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu. Instrument RLKS, wykorzystujący środki EFRROW, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wdrażany jest w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim i podlaskim, gdzie obok lokalnych grup działania i rybackich grup działania funkcjonuje 8 miejskich grup działania.