O Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) to sieć wymiany informacji i współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast.

KSOW ma charakter otwarty - partnerami sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, zarówno duże państwowe  instytucje np. uczelnie i instytuty naukowe, jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy), jak i  organizacje społeczne fundacje i stowarzyszenia, małe lokalne organizacje społeczne np. koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne, a także podmioty prywatne.

KSOW w Polsce już od ponad 10 lat:

Wspiera 

 • ludzi i organizacje w działaniach na rzecz społeczności lokalnych oraz rozwoju obszarów wiejskich
 • partnerów we wspólnych działaniach
 • tworzenie sieci kontaktów
 • wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Promuje

 • projekty i inicjatywy służące mieszkańcom obszarów wiejskich
 • innowacyjne pomysły i śmiałe rozwiązania w rolnictwie

Informuje 

 • o polityce rozwoju obszarów wiejskich. 

Organizacja KSOW

Sieć obszarów wiejskich działa w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej. Polska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest częścią Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). 


Krajową Sieć Obszarów Wiejskich tworzą:

 • Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
 • Jednostka Centralna (umiejscowiona w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie) oraz 16 Jednostek Regionalnych (umiejscowionych w Urzędach Marszałkowskich),
 • oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

W ramach KSOW działa także Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich (SIR), której koordynatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. SIR wdrażają także jednostki regionalne umiejscowione w 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  Głównym zadaniem SIR jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.


Zadania i sposób działania KSOW

Główne cele i zadania sieci KSOW zostały opisane w aktach prawnych Komisji Europejskiej oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cele KSOW, Działania KSOW

KSOW to sieciowanie - nawiązywanie relacji, wspieranie współpracy, które realizowane jest poprzez:

 • Grupę robocze i tematyczne  

W KSOW działają: Grupa Robocza ds. KSOW i grupy tematyczne (ds. podejścia LEADER, i ds. Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich). Są one miejscem spotkań, wymiany informacji i wiedzy dla przedstawicieli rożnych środowisk, to przestrzeń współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji publicznych i społecznych, ekspertami  i praktykami.

 • współpracę z innymi sieciami  i organizacjami, ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami

Szczególnie ważnym partnerem KSOW są  lokalne grupa działania (LGD) będące rodzajem partnerstwa terytorialnego powstałego jako oddolna inicjatywa, zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności. Obecnie w Polsce istnieje 324 LGD.

KSOW wspiera także współpracę pomiędzy partnerami  i prowadzi bazę partnerów KSOW

 • media społecznościowe (konta na Facebooku, Instagramie, Twitterze)
 • konkursy dla partnerów KSOW na najlepsze projekty realizujące priorytety PROW 2014-2020 na poziomie regionalnym i lokalnym (projekty realizowane przy wsparciu jednostek regionalnych JR) oraz na poziomie ponadregionalnym i krajowym (projekty realizowane przy wsparciu jednostki centralnej).

Sieć swoje zadania realizuje poprzez  m.in.: konferencje, szkolenia, spotkania warsztatowe, targi, wyjazdy studyjne, ekspertyzy, badania, konkursy, publikacje, filmy- realizowane jako projekty własne lub partnerskie wybrane w konkursie.   

KSOW także gromadzi i  upowszechnia informacje z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i nowoczesnego rolnictwa, udostępniając na portalu www.ksow.pl oraz na stronie SIR następujące  bazy: