|

Innowacyjność w hodowli zwierząt – nowoczesne rozwiązania w produkcji zwierzęcej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje operację pn.
„Innowacyjność w hodowli zwierząt – nowoczesne rozwiązania w produkcji zwierzęcej” - konferencja naukowa zorganizowana na Wystawie Zwierząt Hodowlanych 2022 w dniach 03-04.09.2022 w Częstochowie.

Konferencja zostanie podzielona na dwie części – część teoretyczną (dzień 1.) oraz część warsztatową (dzień 2.). Część teoretyczna zostanie przeprowadzona w dwóch blokach tematycznych – jeden o tematyce związanej z chowem i hodowlą bydła oraz drugi o tematyce związanej z chowem i hodowlą koni. Część druga - warsztatowa - również będzie przeprowadzona w dwóch blokach: warsztaty praktyczne z oceny punktowej kondycji i pokroju bydła mięsnego oraz warsztaty praktyczne z oceny punktowej budowy, pokroju i ruchu koni. Konferencja naukowa będzie wzbogaceniem Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2022, możliwością wymiany oraz upowszechniania wiedzy i doświadczeń z tematów dotyczących innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli zwierząt.

Operacja ma na celu wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez upowszechnienie wiedzy w zakresie korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

Poprzez realizację operacji osiągnięty zostanie cel popularyzacji wiedzy i rozpowszechniania informacji na temat innowacji w hodowli zwierząt, aktualnych kierunków hodowli zwierząt gospodarskich oraz możliwych dróg rozwoju gospodarstw rolnych. Przekazanie hodowcom aktualnej wiedzy na temat innowacji w hodowli zwierząt pozwoli na wprowadzenie i wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w ich gospodarstwach rolnych, lepsze zarządzanie swoimi stadami, a w przyszłości rozwój i powstawanie nowoczesnych gospodarstw rolnych z produkcją zwierzęcą.

Efektami realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy hodowców i rolników na temat potrzeby wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, które pozwolą na osiąganie lepszych wyników produkcyjnych i ekonomicznych, czego skutkiem będzie poprawa kondycji finansowej gospodarstw rolnych oraz podniesienie ich kwalifikacji w zakresie samodzielnej oceny punktowej bydła mięsnego oraz oceny punktowej koni, wykorzystanie zdobytych umiejętności praktycznych w ich gospodarstwach rolnych przełoży się na lepsze zarządzanie posiadanymi przez nich stadami, wspomoże doskonalenie genetyczne własnego stada, a w przyszłości pozwoli na rozwój i powstawanie nowoczesnych gospodarstw rolnych z produkcją zwierzęcą.

Efektem długookresowym będzie utrzymanie się rosnącej ilości gospodarstw rolnych zajmujących się chowem i hodowlą zwierząt, w szczególności bydła mięsnego i koni, będzie to skutkowało lepszą kondycją finansową gospodarstw, a w konsekwencji rozwojem obszarów wiejskich. Będzie to skutek zwiększenia zainteresowania chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz upowszechnienia wiedzy w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich.

Wszelkich informacji na temat realizowanej operacji udziela Magdalena Nieszporek.
e-mail: m.nieszprek@odr.net.pl