|

Międzywojewódzka wymiana wiedzy i doświadczeń - wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD

Śląski Związek Gmin i Powiatów (partner KSOW) planuje w II połowie 2022 r. realizację operacji pt. „Międzywojewódzka wymiana wiedzy i doświadczeń - wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD”. Jej adresatami będą przedstawiciele wszystkich 14 Lokalnych Grup Działania (LGD)
z terenu woj. śląskiego (20 osób). W wyjeździe udział wezmą również przedstawiciele świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania (10 osób), a miejscem docelowym będzie woj. świętokrzyskie. Operacja ta współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022–2023.

Celem przyświecającym planowanej operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, na przykładzie odwiedzonych (w ramach wnioskowanego wyjazdu studyjnego) inicjatyw zrealizowanych w woj. świętokrzyskim, w tym bezpośrednio związanych z tworzeniem miejsc pracy - finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspartych środkami LGD.

Efektem realizacji niniejszej operacji będzie: wymiana wiedzy technicznej i organizacyjnej z zakresu aktywizacji społeczności oraz rozwoju gospodarczego (w tym tworzenia nowych miejsc pracy) na obszarach wiejskich na przykładzie zrealizowanych projektów w woj. świętokrzyskim – w tym wspartych przez LGD (co stanowi główny temat niniejszej operacji) oraz przeszkolenie 30 przedstawicieli LGD (uczestników wyjazdu studyjnego) z powyższego zakresu.

Długofalowe efekty to zdobycie praktycznych informacji nt. podejścia do rozwoju obszarów wiejskich (podpatrzenie jak to wygląda w innym województwie) oraz związane z tym tworzenie nowych miejsc pracy, co ma bezpośredni wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz poznanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych będzie miało istotne znaczenie dla uczestników wyjazdu.