|

Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, partner KSOW, zamierza  realizować operację pt. „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury”, która jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020. Realizacja projektu poprzez zaplanowane formy: tj. konferencja i konkurs na najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw, służyć będzie włączeniu społecznemu lokalnych społeczności, w tym, sołtysów i mieszkańców sołectw. Projekt zakłada dwie formy realizacji a tym samym dwie drogi wzmacniania aktywności. Mieszkańców, przedstawicieli ngo z obszaru działania PPJ, lokalnych liderów i animatorów, w szczególności sołtysów,  zaplanowano zaktywizować poprzez ich udział w konkursiena najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw a mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli ngo z obszaru Stowarzyszenia PPJ  poprzez udział w 1 dniowej konferencji.

Celem  operacji jest: Wielowymiarowa aktywizacja lokalnej społeczności, wzmocnienie integracji i kooperacji społeczności lokalnej Stowarzyszenia PPJ poprzez organizację konkursu i konferencji.

Przewidywane efekty operacji  stanowią:

40 uczestników konferencji zaaktywizuje się i wzmocni wiedzę w zakresach tematycznych ujętych w ramowym programie konferencji tj:

  • Wspierania rozwoju inteligentnej przedsiębiorczości w aspekcie idei smart villages na obszarze Stowarzyszenia “Partnerstwo Północnej Jury” przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenia nowych miejsc pracy
  • Wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej w aspekcie smart sołectwa, dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.

40 uczestników konferencji zaktywizuje się i zdobędzie informacje na temat promocji jakości życia na inteligentnej wsi obszaru PPJ- miejsca do życia i rozwoju zawodowego a także zdobędzie wiedzę w zakresie planowania rozwoju lokalnego na obszarze PPJ ze szczególnym uwzględnieniem idei smart villages i potencjałów ekonomicznego, społecznego i środowiskowego.

18 uczestników (sołtysów, mieszkańców sołectw)  konkursu na najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw wymieni wiedzę i doświadczenie dotyczące lokalnych inicjatyw, innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań projektowych zastosowanych w swoich małych ojczyznach.

Partnerami projektu są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Gmina Janów, Gmina Lelów, Gmina Poraj.