|

Smart Village – droga do rozwoju inteligentnych wsi

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” realizuje operację w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 pn.: „Smart Village – droga do rozwoju inteligentnych wsi”, w ramach której zorganizowane zostaną dwudniowy warsztat/szkolenie w trakcie których przekazana zostanie lokalnym liderom wiedza dot. idei Smart Village.

Celem operacji jest:
Zwiększenie wiedzy lokalnych liderów w zakresie inteligentnych wsi oraz tworzenia koncepcji Smart Village.

Przewidziane efekty operacji:

ŸPrzeszkolenie 23 lokalnych liderów na temat inteligentnych wsi oraz tworzenia koncepcji Smart Village.

ŸPobudzenie lokalnych liderów do stworzenia planów (koncepcji) smart wsi dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy z osobami, które wdrożyły już to narzędzie w swoim otoczeniu, a dzięki koncepcjom nastąpi zrównoważony rozwój obszarów oparty na wykorzystaniu innowacji, nowoczesnych technik i cyfryzacji, a w efekcie powstaną inteligentne, zrównoważone i innowacyjne wsie, która wykorzystują nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców.