|

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do województwa podkarpackiego

W dniach 27.09-01.10.2021 r. Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim zorganizowała wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego dla Partnerów KSOW, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa. Celem wyjazdu była wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w ramach operacji nastawionych na realizację m. in: różnych priorytetów PROW 2014-2020. Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy mogli zapoznać się  z rozwiązaniami, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania.

Podczas wyjazdu uczestnicy spotkali się z przedstawicielami czterech lokalnych grup działania (LGD), tj.: Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty,  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisłoka” oraz Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady. W trakcie spotkań grupa zapoznała się z działaniem każdej LGD, omówione zostały projekty zrealizowane w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W trakcie pięciodniowego wyjazdu grupa miała możliwość zwiedzenia i zobaczenia operacji zrealizowanych  w ramach poszczególnych priorytetów PROW 2014-2020. Przedstawiono  projekty, które były dofinansowane z PROW 2014-2020, omówiono proces pozyskiwania funduszy oraz kwoty jakie otrzymano z dofinasowania.

Zaprezentowane projekty to m.in.:

- Pumparck działanie inwestycyjne w Gminie Miejsce Piastowe zrealizowane w ramach Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Na realizację operacji wydano ok. 270 tys. zł natomiast dofinansowani z PROW wyniosło 165,5 tys. zł,

- Ruiny Komory Celnej – Dukla – modernizacja w ramach Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Kwota pozyskana z dofinansowania to ok. 167 tys. zł, natomiast całość wyniosła 270 tys. zł,

- Izba Pamięci dr Józefa Aleksiewicza i szpitala partyzanckiego AK w Iwoniczu Zdrój – grant zrealizowany w ramach Projektu Grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Na otwarcie muzeum pozyskano kwotę ok. 20 tys. zł,

- Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich „Słoneczna kuchnia” – dofinansowane z różnych źródeł, w tym w ramach Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej w ramach poddziałania 19.2 w ramach PROW 2014-2020. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 wyniosło ok 250 tys. zł,

- Regionalne Centrum Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach zrealizowane w ramach Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizowanego w ramach PROW 2014-2020. W ramach PROW pozyskano środki w kwocie ok. 500 tys. zł.

Realizacja działania umożliwiła identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020.