|

Wyjazd studyjny do województwa dolnośląskiego

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do województwa dolnośląskiego.

1.  Cel wyjazdu: Operacja ma na celu identyfikację, gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach PROW. Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy będą mogli zapoznać się z pomysłami, które zostały zrealizowane oraz rozwiązaniami, które zostały już wdrożone, czyli są możliwe do stosowania i wspierają szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.

2.   Termin wyjazdu: 04-07.10.2022 r.

3.   Liczba uczestników wyjazdu – 30 osób.

4.  Organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekę pilota/ opiekuna grupy oraz realizację programu merytorycznego.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce zbiórki i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez uczestników wyjazdu oraz kosztów związanych z np. udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników wyjazdu studyjnego. Roszczenia dotyczące ww. kosztów będą uregulowane w trakcie trwania wyjazdu.

5.       W wyjeździe uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

6.       Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu.

W wyjeździe może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem województwa śląskiego  oraz spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków (dana osoba może spełniać więcej niż jeden warunek):

·         jest Partnerem KSOW na dzień 09.09.2022 r.

·         jest przedstawicielem instytucji działającej na rzecz rozwoju rolnictwa.

7.     W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

a)      ocena formalna- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;

b)      ocena merytoryczna- spełnienie warunku opisanego w pkt. 5 i 6;

c)       kolejność zgłoszeń - decyduje data wpływu przesłania e-maila wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim na adres ksow@slaskie.pl.

8.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w wyjeździe studyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w wizycie. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika.

9.  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

10.  Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 21.09.2022 r. (w przypadku pełnej list uczestników termin może ulec skróceniu).

11.   Załączniki:

- formularz zgłoszeniowy,

- program wyjazdu.

12. Osoby do kontaktu:

Paulina Gorzałka, paulina.gorzalka@slaskie.pl

Aleksandra Wąsowicz, aleksandra.wasowicz@slaskie.pl  

Tel. 32/77 44 803/804.