|

Wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego 27.09-01.10.2021 r.

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do województwa podkarpackiego.

1.  Cel wyjazdu: Celem wyjazdu będzie wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w ramach operacji nastawionych na realizację m. in: różnych priorytetów PROW 2014-2020. Realizacja działania umożliwi identyfikację rozwiązań i dobrych praktyk poprzez gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020. Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami, które zostały już wdrożone i są możliwe do stosowania.

2.   Termin wyjazdu: 27.09-01.10.2021 r.

3.   Liczba uczestników wyjazdu – 35 osób.

4.  Organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekę pilota/ opiekuna grupy oraz realizację programu merytorycznego.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce zbiórki i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez uczestników wyjazdu oraz kosztów związanych z np. udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników wyjazdu studyjnego. Roszczenia dotyczące ww. kosztów będą uregulowane w trakcie trwania wyjazdu.

5.       W wyjeździe uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

6.       Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu.

W wyjeździe może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem województwa śląskiego, posiada Unijny Certyfikat COVID (UCC)  oraz spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków (dana osoba może spełniać więcej niż jeden warunek):

·         jest Partnerem KSOW na dzień 06.09.2021 r.

·         pracuje w instytucji działającej na rzecz rozwoju rolnictwa,

UWAGA!!!  Unijne Certyfikaty COVID (UCC) będą sprawdzane przed wejściem  do autokaru.

7. W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

a)      ocena formalna- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;

b)      ocena merytoryczna- spełnienie warunku opisanego w pkt. 5 i 6;

c)       kolejność zgłoszeń - decyduje data wpływu przesłania e-maila wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim na adres ksow@slaskie.pl.

8.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w wyjeździe studyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w wizycie. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika.

9.  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

10.  Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 20.09.2021 r. (w przypadku pełnej list uczestników termin może ulec skróceniu).

11.   Załączniki:

- formularz zgłoszeniowy,

Program wyjazdu studyjnego zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.

12. Kontakt:

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim

Siedziba:  ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice;  

Osoby do kontaktu:

Paulina Gorzałka, paulina.gorzalka@slaskie.pl

Ilona Makola- Barecka, ilona.makola@slaskie.pl  

Tel. 32/77 40 529/566