|

Wyjazd studyjny do województwa świętokrzyskiego

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim ogłasza nabór uczestników na wyjazd studyjny do województwa świętokrzyskiego.

1.  Cel wyjazdu: Operacja ma na celu identyfikację, gromadzenie i upowszechnianie przykładów operacji zrealizowanych i sfinansowanych w ramach PROW 2014-2020. Dzięki organizacji wyjazdu uczestnicy będą mogli zapoznać się z pomysłami, które zostały zrealizowane oraz rozwiązaniami, które zostały już wdrożone, czyli są możliwe do stosowania i wspierają szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.

2.   Termin wyjazdu: 11-14.06.2024 r.

3.   Liczba uczestników wyjazdu – 50 osób.

4.  Organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekę pilota/ opiekuna grupy oraz realizację programu merytorycznego.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce zbiórki i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez uczestników wyjazdu oraz kosztów związanych z np. udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników wyjazdu studyjnego. Roszczenia dotyczące ww. kosztów będą uregulowane w trakcie trwania wyjazdu.

5.       W wyjeździe uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

6.       Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu.

W wyjeździe może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem województwa śląskiego  oraz  jest Partnerem KSOW na dzień 12.05.2024 r.

7.     W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

a)      ocena formalna- prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;

b)      ocena merytoryczna- spełnienie warunku opisanego w pkt. 5 i 6;

c)       uzasadnienie opisu prowadzonej działalności zgodnego z tematyką wyjazdu studyjnego.

8.  Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Jednostki Regionalnej KSOW w województwie śląskim na adres ksow@slaskie.pl.

9.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w wyjeździe studyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w wizycie. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika.

10.  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

11.  Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 28.05.2024 r.

12.   Załączniki:

- formularz zgłoszeniowy,

- ramowy program wyjazdu.

13. Osoba do kontaktu:

Paulina Gorzałka, paulina.gorzalka@slaskie.pl

tel, 32/77 44 804