|

Zapraszamy na konferencję pt. Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim oraz Śląska Izba Rolnicza zapraszają na konferencję pt. Współpraca producentów rolnych sposobem na rozwój obszarów wiejskich województwa śląskiego, która odbędzie się w Wiśle.

1.  Celem operacji jest podniesienie wiedzy w zakresie wzajemnej współpracy producentów rolnych, której rozwój przyczyniać się będzie do podniesienia konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zwiększania dochodów rolników z terenu województwa śląskiego. Zrealizowanie operacji przyczyni się do rozwoju nowych alternatyw w zakresie możliwych rozwiązań dla producentów rolnych, które następnie pomagać mogą w prowadzonej działalności rolniczej oraz będą wpływać na rozwój obszarów wiejskich. 

2. Termin konferencji: 23-24.05.2024 r.

3. Miejsce konferencji: Hotel Stok Ski & Spa, Jawornik 52A, 43-460 Wisła.

4. Liczba uczestników – 120 osób.

5. Organizator zapewnia: nocleg i wyżywienie dla uczestników konferencji.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce konferencji i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez osoby zakwaterowane, zakwaterowania osób towarzyszących oraz kosztów, np. związanych z: udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji, mini-baru lub usługą room service. W przypadku wystąpienia ww. kosztów zostaną one opłacone indywidualnie przez uczestników konferencji.

6. W konferencji uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

7. Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników konferencji:

W konferencji może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem województwa śląskiego oraz spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków (dana osoba może spełniać więcej niż jeden warunek), jest:

- rolnikiem,

- przedstawicielem organizacji okołorolniczej,

- przedstawicielem samorządu z terenu województwa śląskiego.

8.     W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

a)      ocena formalna - prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;

b)      ocena merytoryczna - spełnienie warunku opisanego w pkt. 6 i 7;

c)      kolejność zgłoszeń - decyduje data wpływu wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (sekretariat Departamentu Terenów Wiejskich, Katowice, Al. Korfantego 83, p. 402) lub na adres e-mailowy ksow@slaskie.pl

9.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w konferencji. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w konferencji. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika.

10.  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają telefoniczne potwierdzenie udziału.

11.  Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 20.05.2024 r. do godz. 11:00.

12.   Załączniki:

- formularz zgłoszeniowy - pobierz

- ramowy plan konferencji -

pobierz

12. Osoby do kontaktu:

Aleksandra Wąsowicz, Ilona Makola-Barecka,

Tel. 32/77 44 803,

e-mail: ksow@slaskie.pl